Algemene voorwaarden

Opblaasfiguur huren als Abraham, Sarah of Blikvanger? Lees ook onze algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden hier vindt u de nodige informatie voor het huren van onze opblaasfiguren.

Algemene voorwaarden

Welkom op de pagina van onze algemene voorwaarden, deze voorwaarden zijn van toepassing op 123opblaasfiguur.nl en beschikbaar gesteld. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is vrij toegankelijk, deze informatie mag u gratis gebruiken. Deze informatie is enkel gratis indien er geen sprake is van kopiëren, verspreiden of op andere wijze misbruik van maken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van 123opblaasfiguur.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op onze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust derhalve toe aan 123opblaasfiguur.nl


Bestelling en bevestiging

Bestellingen worden te allen tijde bevestigd met een e-mail, deze bevat de informatie met betrekking tot de levering. Indien er sprake is van online bestelling dient er vooraf via IDeal betaalt te zijn. Bij bestellingen welke afgehaald worden, dient de huurder vooraf te betalen. Dit kan contant of vooraf middels bankoverschrijving.

Een reservering is bevestigd indien de e-mail met bevestigende informatie is verzonden. 


Annuleren van uw bestelling

Annuleren van uw bestelling is alleen per email mogelijk. Deze e-mail dient de informatie bevatten; Bestel/Factuur nummer en naam, adres van levering. Het annuleren is mogelijk tot een dag voorafgaand aan de verzending (deze wordt vermeld in uw e-mail). Indien een annulering plaatsvindt buiten deze periode vindt er geen restitutie plaats. 


Leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden zijn in een apart document opgenomen. Deze kunt u inzien via deze link: Leveringsvoorwaarden 123opblaasfiguur.nl


Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 123opblaasfiguur.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

123opblaasfiguur.nl streeft naar een up-to-date mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 123opblaasfiguur.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via URL’s verwijzen.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van 123opblaasfiguur.nl op deze pagina.


LEVERINGSVOORWAARDEN 123OPBLAASFIGUUR.NL

I Leveringsvoorwaarden voor zowel verhuur als verkoop

II Leveringsvoorwaarden voor uitsluitend verhuur Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen 123opblaasfiguur.nl en klant is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 1 Wettelijke regelingen In deze Leveringsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 2 Definities

2.1. Leveringsvoorwaarden: de onderhavige Leveringsvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van 123opblaasfiguur.nl).

2.2. 123opblaasfiguur.nl: Is een handelsnaam van Verhuurderzoeken.nl, in het handelsregister onder nummer 73866075 ingeschreven vennootschap onder firma (VOF).

2.3. Klant: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van 123opblaasfiguur.nl is gericht, met wie 123opblaasfiguur.nl een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht.

2.4 Overeenkomst: iedere verbintenis met klant.

2.5 Opdracht: de overeenkomst tussen 123opblaasfiguur.nl en klant op grond waarvan 123opblaasfiguur.nl zaken en/of diensten aan klant levert.

2.6. Zaken: alle objecten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen 123opblaasfiguur.nl en klant.

2.7. (Af)Levering: het in de feitelijke beschikkingsmacht van klant, van een door klant gebruikte hulppersoon en/of van een door klant ingeschakelde derde brengen van de zaken welke voorwerp zijn van enige overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen 123opblaasfiguur.nl en klant.

Artikel 3 Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden

3.1. De Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door 123opblaasfiguur.nl van zaken en/of diensten ten behoeve van klant.

3.2. De Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op zaken en/of diensten die 123opblaasfiguur.nl geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant door levert, alsmede op zaken die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van 123opblaasfiguur.nl door een derde aan klant worden geleverd.

3.3. Afwijkingen van de Leveringsvoorwaarden alsmede van de tussen 123opblaasfiguur.nl en klant gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door 123opblaasfiguur.nl zijn bevestigd.

3.4. 123opblaasfiguur.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Leveringsvoorwaarden van klant van de hand.

3.5. Indien en voor zover enige bepaling van de Leveringsvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. 123opblaasfiguur.nl en klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3.6. Indien een bepaling uit de tussen 123opblaasfiguur.nl en klant gesloten overeenkomst(en) en de Leveringsvoorwaarden elkaar overlappen, dan prevaleren de voorwaarden van de gesloten overeenkomst(en).

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van 123opblaasfiguur.nl zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. 123opblaasfiguur.nl kan haar aanbod ook na aanvaarding daarvan door klant nog herroepen.

4.2. Offertes van 123opblaasfiguur.nl zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot een (1) maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

4.3. Overeenkomsten komen tot stand doordat 123opblaasfiguur.nl de door klant verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt (bevestiging e-mail), dan wel op het moment dat 123opblaasfiguur.nl tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Indien de klant de door 123opblaasfiguur.nl bevestigde opdracht niet binnen twee werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan 123opblaasfiguur.nl tegenspreekt, staat de opdracht onherroepelijk vast.